Reactie op begroting

Roerige tijden vragen om keuzes

In heel Europa zijn het financieel roerige tijden, waarin bedrijven en burgers de broekriem moeten aanhalen. Ook onze gemeente ontkomt niet aan een aantal bezuinigingsmaatregelen, sommige opgelegd door de landelijke overheid, andere zelf gekozen.
De VVD is er blij mee dat de gemeente Menterwolde de rekening niet eenvoudigweg bij de burger neerlegt, maar keuzes maakt. De burger heeft het al zwaar genoeg zonder dat de afvalstoffenheffing en OZB flink verhoogd worden.
De gemeente bezuinigt op subsidies en het onderhoud van de openbare ruimte, maar investeert in jeugdwerk. De VVD hoopt dat dit leidt tot minder vandalisme.

Sociaal beleid

De regels vanuit Den Haag zijn duidelijker geworden. Inkomenspolitiek is een landelijke taak en geen gemeentelijke. Dit betekent dat een aantal regelingen waaraan deze gemeente structureel veel meer uitgaf dan de gemeenten om ons heen beperkt worden. De VVD staat hierachter.
Wij geloven dat mensen gebaat zijn bij werken. Als het voordeliger is om in de uitkering thuis te zitten, dan gaan veel mensen niet werken. Het sociaal stelsel hoort volgens de VVD een vangnet te zijn voor mensen die het echt nodig hebben, geen hangmat.
De invulling van de sociale recherche is momenteel onzeker. Uitkeringsfraude dient volgens de VVD altijd opgespoord en bestraft te worden, dit mag hard aangepakt worden.
De VVD maakt zich zorgen over schuldhulpverlening. Steeds meer huishoudens komen in de problemen en dat zijn lang niet altijd de minst verdienenden.

Investeringen

 

Er wordt geïnvesteerd in efficiency, wat een besparing oplevert op langere termijn, maar ook in de openbare ruimte, wegen, sport en onderwijs. Voor een deel is dit wegens achterstallig onderhoud; sommige wegen in onze omgeving leveren gevaarlijke situaties op. Bijzonder blij zijn we dat dit college inzet op een tweede brug over het Winschoterdiep. Bovendien wordt na jaren van achterstallig onderhoud, de Buitenweg met hulp van Rijkswaterstaat aangepakt.

Veiligheid

De VVD vindt het handhaven van de veiligheid een van de belangrijkste taken van de overheid. We zijn dan ook blij dat dit college daar fors op inzet, met cameratoezicht en het aanstellen van een preventiemedewerker jeugdoverlast. Ook u als burger heeft hierin een taak. Ziet u iets wat niet door de beugel kan? Neem dan contact op met uw wijkagent, hij is zelfs via twitter bereikbaar! (voor Muntendam en Meeden Frans Koning, voor Noord- en Zuidbroek Simon Redmeyer)

Economie

Betaald werk voor iedereen is waar volgens de VVD iedere overheid naar zou moeten streven. Daarom zijn onze dorpen gebaat bij meer bedrijvigheid. De VVD is van mening dat hierbij aansluiting gezocht zou moeten worden bij de economische zone A7, zeker nu de N33 – dankzij de provinciale VVD met klaverblad – verdubbeld wordt.

Onderwijs

De onderwijstaken van de gemeente zijn verzelfstandigd. Dit heeft niet alleen een bezuiniging opgeleverd, maar ook een flinke kwaliteitsverbetering. We zijn blij met de stichting OPRON die ernaar streeft om alle scholen in onze gemeente te verbeteren, met de hulp van bevlogen onderwijskrachten op onze scholen.

Sport en cultuur

De VVD is blij dat de bibliotheken in de vier kernen gehandhaafd blijven. Deze geven kinderen een betere basis, waardoor ze later meer kansen hebben in de maatschappij. De tarieven voor sporten in de gemeente worden verhoogd. Volgens de VVD kunnen de tarieven voor de zwembaden verder verhoogd worden, tot een regioconform bedrag. Nu liggen deze namelijk ver onder het gemiddelde.

Milieu

De VVD staat achter het milieubeleidsplan waardoor investeringen gedaan worden die onze gemeente op termijn flinke besparingen oplevert. Momenteel start een traject om de hoeveelheid afval te verminderen. Dit levert elke burger een besparing op. De VVD gaat dit traject zonder vooraf vaststaande mening in, met als doelen milieuverbetering en lastenverlichting voor u. We doen de oogkleppen af en hopen dat ook andere partijen dit aandurven.

Leefbaarheid

Waardering willen wij uitspreken voor al degenen (ambtenaren, brandweer, politie en alle vrijwilligers), die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan  onze gemeente.
We zijn blij dat de centra van Zuidbroek en Meeden nu echt worden aangepakt en werpen de blik vooruit. Over het MFC in Noordbroek heeft de VVD al vele vragen gesteld aan het college en we hopen dat de bouw binnenkort van start kan. Daarna komen Nije Hörn en een MFC te Meeden aan de beurt. Voorts is de VVD van mening dat de verkoopprijs van kavels voor sociale woningbouw fors verhoogd kunnen worden.
De positie van de dorpsadviesraden staat ter discussie. De VVD vindt dat deze een adviesorgaan van de gemeenteraad zouden moeten zijn. Een college hoort het beleid van de gemeenteraad uit te voeren en dat kan conflicteren met de visie van de dorpsraad.

 

Bovenstaande tekst verscheen deze week in huis-aan-huis blad de Tussenklappen, tezamen met bijdragen van andere politieke partijen.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply