Bericht voor VVD-leden

Geacht VVD-lid,
Het bestuur van de VVD kamercentrale Groningen nodigt u graag uit voor twee Algemene Ledenvergaderingen in Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, 9601 KE  HOOGEZAND.
Voor de oproeptermijnen geldt een algemene dispensatie van het hoofdbestuur van de VVD.
Hieronder treft u aan de agenda’s voor beide vergaderingen. Deze vormen de procedurele voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september a.s. De VVD gaat voor een goed stembusresultaat!
Algemene Ledenvergadering dinsdag 8 mei
Agenda
1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda
2. Voorstel wijziging begroting i.v.m. campagne
3. Voordracht voorlopige kandidaten voor tweede kamerlijst
4. Korte presentatie (aanwezige) kandidaten
5. Rondvraag/wvttk
6. Sluiting.
Algemene Ledenvergadering donderdag 7 juni
Agenda
1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda
2. Concept-verkiezingsprogramma
3. Behandeling Amendementen op concept-verkiezingsprogramma
4. Campagne Tweede Kamerverkiezingen
5. Rondvraag/wvttk
6. Sluiting.
De amendementen op het concept-verkiezingsprogramma dat 29 mei a.s. verschijnt, kunnen uiterlijk tot 5 juni 12:00 uur in Word-formaat ingediend worden op onderstaand e-mailadres van het KC- secretariaat, o.v.v.van gegevens van de indiener, of de VVD-afdeling die het indient (+contactpersoon).
Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de kamercentrale, bij voorkeur  per e-mail.
Namens het bestuur van de VVD kamercentrale Groningen,
H.J. (Erik-Jan) Meijer, secretaris KC Groningen, e-mail: erikjan.meijer@gmail.com
Bloemersmaborg 89, 9722 WP  GRONINGEN

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply