Verkiezingsprogramma

VVD Veendam/Wildervank 2010-2014

Veilig,Voor elkaar en Daadkrachtig

De VVD staat voor haar liberale beginselen. Ieder individu heeft recht op vrijheid en draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid, rekening houdende met de gerechtvaardigde belangen van anderen voortvloeiend uit verdraagzaamheid en respect voor de medemens.

Openbare orde en veiligheid.

Dit is voor ons een hot item.

 • De VVD wil een krachtiger handhavingsbeleid.
 • Het college wordt gehouden aan de uitvoering van het door de raad uitgestippelde beleid.
 • Uitbreiding van de veiligheid op straat door o.a. versterking en inzet van de politie en de hulpdiensten.

Communicatie en dienstverlening.

 • De gemeente is er voor de samenleving. Communicatie en dienstverlening moeten daar op zijn gericht. De VVD streeft naar verdere optimalisatie van de gemeentelijke communicatie en dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijfsleven.
 • De dienstverlening kan worden versterkt door vereenvoudiging van de regelgeving. Meer meldingsplicht en minder vergunningen.
 • De gemeente moet zich een betrouwbare partner tonen waar het nakomen van de wettelijk vastgestelde termijnen t.a.v. de gemeentelijke regelgeving betreft.

Economische zaken.

 • De gemeente creëert de randvoorwaarden voor een gevarieerd winkelbestand met kwaliteit en uitstraling.
 • Vooralsnog ziet de VVD niet de noodzaak het areaal van de huidige bedrijventerreinen uit te breiden.
 • Bestemmingsplannen moeten het mogelijk maken dat leegstaande boerderijen of andere gebouwen gemakkelijker kunnen worden ingezet voor andere doeleinden.
 • De VVD werkt mee aan een goede ondernemersgeest en zal zich hier sterk voor maken.

Financiën.

 • De VVD wil een gedegen verantwoord en bestendig financieel beleid.
 • Tarieven worden in principe kostendekkend.

Verkeer.

 • Veendam dient goed bereikbaar te blijven met voldoende parkeermogelijkheden.
 • Zebrapaden moeten weer op relevante plekken worden ingevoerd.
 • Gemeentelijke wegen, bruggen en waterpartijen dienen te zijn opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan.
 • Het Aldi parkeerterrein dient een tweede ontsluiting te krijgen.
 • Bewegwijzering moet duidelijk en eenduidig zijn.
 • De VVD gaat voor de binnendoorvariant van de doortrekking van de Buitenwoellaan.
 • De VVD is voor een verbinding van de nieuwbouwwijken van Veendam en Menterwolde via Tripscompagnie naar de A7.
 • De belasting van de beide binnensteden kan aanzienlijk worden verbeterd.
 • Bij de wijziging van de N33 moet de fietsverbinding van Zuidwending naar Veendam over de brug van het AG Wildervanckkanaal worden hersteld.

Wonen.

 • Bestemmingsplannen dienen tijdig te worden aangepast aan de landelijke regelgeving. Binnen het bestemmingsplan dient meer ruimte te worden gegeven aan de persoonlijke wensen van de aanvrager.
 • De VVD kiest voor een welstandsluw beleid.
 • In het Borgerswold vindt geen woningbouw plaats.
 • Starterswoningen worden gestimuleerd.
 • Bestemmingsplannen in het centrum moeten zodanig worden ingericht dat zakenpanden zowel een zakelijke- als een woonfunctie kunnen hebben.
 • Er moeten woningen gebouwd worden naar vraag en behoefte. Gemeentes moeten hier zelfstandiger mee om kunnen gaan.
 • Monumentale gebouwen en ensembles dienen te worden gerespecteerd en waar mogelijk in stand te worden gehouden.
 • De VVD kiest voor goed begaanbare bestrating en goed verlichte woonwijken.

Openbaar groen en milieu.

 • Parkstad moet Parkstad blijven door goed onderhoud aan het openbaar groen.
 • Het landelijke milieubeleid wordt gevolgd.
 • De VVD blijft tegen de invoering van een diftar systeem voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Toerisme en recreatie.

 • Toerisme wordt gestimuleerd door meer mogelijkheden te creëren op daartoe bestemde plaatsen.
 • Ook op zondag worden bruggen en sluizen bediend.
 • Meer promotie van Veendam door in te haken op bestaande mogelijkheden met de omliggende gemeenten.
 • De VVV moet meer worden betrokken bij het promotiebeleid van de gemeente.

Onderwijs.

 • Het onderwijs in Veendam blijft minimaal op het huidige niveau.
 • Nieuwbouw van de campus van de Winkler Prins moet worden doorgezet. Multifunctionaliteit en duurzame bouw van de gebouwen is daarbij ons uitgangspunt.
 • Lichamelijke opvoeding dient te worden gestimuleerd.

Cultuur en sport.

 • Het aanbod van sport voor alle leeftijdsgroepen binnen onze gemeente stimuleren.
 • De VVD is voor een grote diversiteit aan sportvoorzieningen.
 • Steun aan de BV Veendam dient met uiterste zorgvuldigheid te worden bezien.
 • De VVD vindt het aanbod van cultuur belangrijk en wil dit stimuleren. Daarbij blijft het cultuurcentrum Van Beresteijn een belangrijke schakel.

Sociale voorzieningen en gezondheidszorg.

 • Sociaal en rechtvaardig beleid. Fraude hard aanpakken.
 • Extra ondersteuning van de kinderen van de minima om aan sport of cultuur te kunnen meedoen.
 • Duidelijke informatie via website en WMO lokaal.
 • De VVD is voorstander van de invoering van “steunstees” in de buitengebieden.
 • Work First project moet versterkt worden doorgezet.
 • Monopolieposities in het ‘maatschappelijk middenveld’ dienen te worden voorkomen.
 • Uitkeringsgerechtigden worden ingezet bij het verrichten van maatschappelijk relevante taken.
 • De Wet Werk en Bijstand wordt de springplank voor een nieuwe carrière.
 • Minima- en armoedebeleid moeten reëel zijn.
 • Wij zijn voor een goede voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en voeding zowel op scholen als bij verenigingen.
 • De VVD steunt de komst van particuliere klinieken in Veendam.
 • Er moet een eerste hulppost in Veendam worden gerealiseerd.